توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم درس 5 نمونه1,امتحان انگلیسی هشتم درس 5 نمونه1,سوال انگلیسی هشتم درس 5 نمونه1,سوالات انگلیسی هشتم درس 5 نمونه1,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 5 نمونه1,نمونه سوالات انگلیسی هشتم درس 5 نمونه1,کاربرگ انگلیسی هشتم درس 5 نمونه1,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 5

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-H-11-01.pdf دانلود

0