1397/2/5-2:56:57 PM

شکایات و انتقادات


کاربران سایت هر گونه شکایت و انتقادی که داشته باشند گروه آموزشی برتر به این موضوع رسیدگی خواهد کرد ونتیجه را ازطریق شماره تلفن وارد شده اطلاع خواهد داد و خسارت وارد شده را جبران خواهیم کرد