سبد خرید

تعداد: 0 قیمت کل 0


پیش نمایش سولات درس هدیه های آسمان هشتم 96-97 جدید با جواب

آزمون نوبت اول

آزمون هدیه هشتم نوبت اول نمونه 1.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 7 سوال چند بخشی با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
آزمون هدیه هشتم نوبت اول نمونه 2.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 7 سوال چند بخشی با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
آزمون هدیه هشتم نوبت اول نمونه 3.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 7 سوال چند بخشی با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
آزمون هدیه هشتم نوبت اول نمونه 4.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 7 سوال چند بخشی با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
آزمون هدیه هشتم نوبت اول نمونه 5.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 7 سوال چند بخشی با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان

آزمون پایانی

هدیه هشتم پایانی نمونه 1.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 11 سوال با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
هدیه هشتم پایانی نمونه 2.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 11 سوال با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
هدیه هشتم پایانی نمونه 3.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 11 سوال با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
هدیه هشتم پایانی نمونه 4.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 6 سوال چند قسمتی با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
هدیه هشتم پایانی نمونه 5.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 6 سوال چند قسمتی با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان