فارسی پایه چهارم

نمونه سوال فارسی چهارم ابتدایی با پاسخنامه

نمونه سوال فارسی چهارم ابتدایی با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس چهارم با جواب و امتحان فارسی کلاس چهارم با جواب و سوال فارسی کلاس چهارم با جواب و سوالات فارسی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس چهارم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس چهارم

آزمون فارسی چهارم با جواب,امتحان فارسی چهارم با جواب,سوال فارسی چهارم با جواب,سوالات فارسی چهارم با جواب,نمونه سوال فارسی چهارم با جواب,نمونه سوالات فارسی چهارم با جواب,کاربرگ فارسی چهارم

نمایش دادن همه 35 نتیجه

نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 1

نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 2

نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 3

نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم درس 3و4و5 نمونه 1

نمونه سوال فارسی چهارم درس 3و4و5 نمونه 1

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم درس 3و4و5 نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم درس 3و4و5 نمونه2

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس5

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس5

11,500  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 6و7و8 نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 6و7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 6و7و8 نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 6و7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس8

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 9و10و11 نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 9و10و11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 9و10و11 نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 9و10و11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه 3

نمونه سوال فارسی چهارم از اول تا پایان درس11 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم درس 16و17 نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم درس 16و17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 16و17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

0