ریاضی پایه چهارم

نمونه سوال ریاضیات چهارم ابتدایی با پاسخنامه

نمونه سوال ریاضیات چهارم ابتدایی با پاسخنامه نمونه سوال ریاضی چهارم اعدادوالگوها عددنویسی الگوها ماشین ورودی خروجی معرّفی میلیون نمونه سوال ریاضی چهارم کسر شناخت کسرها جمع وتفریق تساوی کسرها ضرب عدددرکسر نمونه سوال ریاضی چهارم ضرب و تقسیم ضرب دو عدددورقمی محاسبه ی حاصل ضرب محاسبه های تقریبی تقسیم وبخش پذیری تقسیم برعددهای یک رقمی تقسیم برعددهای دورقمی نمونه سوال ریاضی چهارم اندازه گیری زاویه اندازه گیری زاویه اندازه گیری زمان اندازه گیری طول آزمون ریاضی کلاس چهارم با جواب و امتحان ریاضی کلاس چهارم با جواب و سوال ریاضی کلاس چهارم با جواب و سوالات ریاضی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال ریاضی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات ریاضی کلاس چهارم با جواب و کاربرگ ریاضی کلاس چهارم

آزمون ریاضی چهارم با جواب,امتحان ریاضی چهارم با جواب,سوال ریاضی چهارم با جواب,سوالات ریاضی چهارم با جواب,نمونه سوال ریاضی چهارم با جواب,نمونه سوالات ریاضی چهارم با جواب,کاربرگ ریاضی چهارم

نمایش دادن همه 36 نتیجه

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 1 (اعداد و الگوها) نمونه 1

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 1 (اعداد و الگوها) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 1 (اعداد و الگوها) نمونه 2

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 1 (اعداد و الگوها) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم اعداد و الگوها

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 1 (اعداد و الگوها) نمونه 3

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 1 (اعداد و الگوها) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم اعداد والگو ها

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل2 (کسر) نمونه 1

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 2 (کسر) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل2 (کسر) نمونه 2

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 2 (کسر) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم کسر

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل2 (کسر) نمونه 3

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 2 (کسر) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم کسر

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل3 نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم 1ضرب و تقسیم نمونه سوال ریاضی چهارم ضرب و تقسیم

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل3 نمونه2

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم ضرب و تقسیم

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل3

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 4 نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم اندازه گیری

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 4 نمونه2

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم اندازه گیری

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه5

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل5 نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم عدد مخلوط و عدد اعشاری

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل5 نمونه2

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم عدد مخلوط و عدد اعشاری

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه 2

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل5

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول تستی 20 سوالی)نمونه 3

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل6 نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم شکل های هندسی

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل6 نمونه2

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم شکل های هندسی

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل6

نمونه سوال ریاضی چهارم از اول کتاب تا پایان فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 7 نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم آمار و احتمال

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 7 نمونه2

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی چهارم آمار و احتمال

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل های 4و5و6و7 (نوبت دوم) نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل های 4و5و6و7 (نوبت دوم) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل های 4و5و6و7 (نوبت دوم) نمونه2

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل های 4و5و6و7 (نوبت دوم) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

0