توضیحات

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 نسبت تناسب و درصد

آزمون ریاضی پنجم فصل3 نمونه1,امتحان ریاضی پنجم فصل3 نمونه1,سوال ریاضی پنجم فصل3 نمونه1,سوالات ریاضی پنجم فصل3 نمونه1,نمونه سوال ریاضی پنجم فصل3 نمونه1,نمونه سوالات ریاضی پنجم فصل3 نمونه1,کاربرگ ریاضی پنجم فصل3 نمونه1,نمونه سوال ریاضی پنجم فصل3 نمونه سوال ریاضی 5 نسبت تناسب و درصد

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-R-09-01.pdf دانلود0