مطالعات اجتماعی پایه پنجم

نمونه سوال مطالعات پنجم ابتدایی با پاسخنامه

نمونه سوال مطالعات پنجم ابتدایی با پاسخنامه آزمون مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و امتحان مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و سوال مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و سوالات مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و نمونه سوال مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و کاربرگ مطالعات اجتماعی کلاس پنجم

آزمون مطالعات اجتماعی پنجم با جواب,امتحان مطالعات اجتماعی پنجم با جواب,سوال مطالعات اجتماعی پنجم با جواب,سوالات مطالعات اجتماعی پنجم با جواب,نمونه سوال مطالعات اجتماعی پنجم با جواب,نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم با جواب,کاربرگ مطالعات اجتماعی پنجم

نمایش دادن همه 36 نتیجه

نمونه سوال اجتماعی پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 1

نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2

نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 3

نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس 6

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس 6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 7و8و9 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 7و8و9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 7و8و9 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 7و8و9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس9

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 10و11و12 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 10و11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 10و11و12 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 10و11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه 1

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه 2

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه 3

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 13 و 14 و 15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس 15

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس 15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 16 و 17 و 18 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 16 و 17 و 18 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 16 و 17 و 18 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 16 و 17 و 18 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 19و20و21و22 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 19و20و21و22 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 19و20و21و22 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 19و20و21و22 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم از درس 12 تا پایان کتاب نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم از درس 12 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم از درس 12 تا پایان کتاب نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم از درس 12 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی نمونه3

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی نمونه4

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

نمونه سوال اجتماعی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

0