ریاضی پایه پنجم

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی با پاسخنامه

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی با پاسخنامه نمونه سوالات ریاضی5 عدد نویسی و الگوهایادآوری عددنویسی و محاسبات عددی معرّفی میلیاردجمع و تفریق عددهای مرکبّ الگوها نمونه سوالات ریاضی5 کسرکسرهای بزرگ تر از واحد جمع و تفریق عددهای مخلوط ضرب کسرهاتقسیم کسرهاضرب عددهای مخلوط نمونه سوالات ریاضی5نسبت، تناسب ودرصدنسبت نسبت های مساوی تناسب درصدنمونه سوالات ریاضی5تقارن وچندضلعی ها تقارن محوری تقارن مرکزی زاویه و نیمساز چندضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی با پاسخنامه نمونه سوالات ریاضی5 عدد نویسی و الگوهایادآوری عددنویسی و محاسبات عددی معرّفی میلیاردجمع و تفریق عددهای مرکبّ الگوها نمونه سوالات ریاضی5 کسرکسرهای بزرگ تر از واحد جمع و تفریق عددهای مخلوط ضرب کسرهاتقسیم کسرهاضرب عددهای مخلوط نمونه سوالات ریاضی5نسبت، تناسب ودرصدنسبت نسبت های مساوی تناسب درصدنمونه سوالات ریاضی5تقارن وچندضلعی ها تقارن محوری تقارن مرکزی زاویه و نیمساز چندضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

نمایش دادن همه 33 نتیجه

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 1 (عدد نویسی و الگو ها) نمونه 1

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 1 (عدد نویسی و الگو ها) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 عددنویسی و الگو ها

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 1(عدد نویسی و الگوها) نمونه 2

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 1(عدد نویسی و الگوها) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 عدد نویسی و الگو ها

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 1 (عدد نویسی و الگوها) نمونه 3

نمونه سوال ریاضی پنجم (عدد نویسی و الگوها) اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 عدد نویسی و الگو ها

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل2 (کسر) نمونه 1

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 2 (کسر) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 کسر

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 2 (کسر) نمونه 2

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 2 (کسر) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 کسر

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 1و2

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل3 نمونه1

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 نسبت تناسب و درصد

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل3 نمونه2

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 نسبت تناسب و درصد

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 3

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 4 نمونه1

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 تقارن و چندضلعی ها

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 4 نمونه2

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5نسبت تناسب و درصد

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی نمونه 1

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی نمونه 2

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی نمونه 3

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل5 نمونه1

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5عددهای اعشاری

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل5 نمونه2

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5عددهای اعشاری

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل5 نمونه3

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5عددهای اعشاری

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل6

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 5و6

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6

نمونه سوال ریاضی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 7 نمونه1

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 امار واحتمال

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 7 نمونه2

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 امار واحتمال

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل های 5و6و7(نوبت دوم)نمونه1

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل های 5و6و7(نوبت دوم) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل های 5و6و7(نوبت دوم) نمونه2

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل های 5و6و7(نوبت دوم) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,200  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی نمونه3

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی نمونه4

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی نمونه 5

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

0