توضیحات

نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-O-04-01.pdf دانلود

0