توضیحات

نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-M-04-01.pdf دانلود0