فارسی پایه هفتم

نمونه سوال فارسی هفتم ابتدایی با پاسخنامه

نمونه سوال فارسی هفتم ابتدایی با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس هفتم با جواب و امتحان فارسی کلاس هفتم با جواب و سوال فارسی کلاس هفتم با جواب و سوالات فارسی کلاس هفتم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس هفتم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس هفتم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس هفتم

آزمون فارسی هفتم با جواب,امتحان فارسی هفتم با جواب,سوال فارسی هفتم با جواب,سوالات فارسی هفتم با جواب,نمونه سوال فارسی هفتم با جواب,نمونه سوالات فارسی هفتم با جواب,کاربرگ فارسی هفتم

نمایش دادن همه 41 نتیجه

نمونه سوال فارسی هفتم درس 1

نمونه سوال فارسی هفتم درس1 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم درس 2

نمونه سوال فارسی هفتم درس2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم درس 3

نمونه سوال فارسی هفتم درس3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 1

نمونه سوال فارسی هفتم درس1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم درس 1 و 2 نمونه 2

نمونه سوال فارسی هفتم درس1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس4

نمونه سوال فارسی هفتم درس4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس6

نمونه سوال فارسی هفتم درس6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس7

نمونه سوال فارسی هفتم درس7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 3و4 نمونه1

نمونه سوال فارسی هفتم درس 3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم درس 3و4 نمونه2

نمونه سوال فارسی هفتم درس 3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 1تا 4

نمونه سوال فارسی هفتم درس 1تا 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 8

نمونه سوال فارسی هفتم درس 8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 9

نمونه سوال فارسی هفتم درس 9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 10

نمونه سوال فارسی هفتم درس 10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه1

نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 نمونه2

نمونه سوال فارسی هفتم دروس 6 و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم مرور درس1 تا 7 نمونه1

نمونه سوال فارسی هفتم مرور درس1 تا 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم مرور درس1 تا 7 نمونه2

نمونه سوال فارسی هفتم مرور درس1 تا 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول نمونه1

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول نمونه2

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول) نمونه 3

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول) نمونه 4

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول) نمونه 5

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه1

آزمون فارسی هفتم (نوبت اول),امتحان فارسی هفتم (نوبت اول),سوال فارسی هفتم (نوبت اول),سوالات فارسی هفتم (نوبت اول),نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول),نمونه سوالات فارسی هفتم (نوبت اول),کاربرگ فارسی هفتم (نوبت اول),نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول)

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه2

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه3

نمونه سوال فارسی هفتم (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 12

نمونه سوال فارسی هفتم درس 12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 13

نمونه سوال فارسی هفتم درس 13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 14

نمونه سوال فارسی هفتم درس 14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 16

نمونه سوال فارسی هفتم درس 16 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم درس 17

نمونه سوال فارسی هفتم درس 17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم نمونه 1

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم نمونه 2

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم نمونه 3

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم نمونه 4

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم نمونه 5

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) نمونه 1

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) نمونه 2

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) نمونه 3

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) نمونه 4

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) نمونه 5

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت دوم ( تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

0