مطالعات اجتماعی پایه ششم

نمونه سوال مطالعات ششم ابتدایی با پاسخنامه

نمونه سوال مطالعات ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و امتحان مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و سوال مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و سوالات مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و نمونه سوال مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی کلاس ششم با جواب و کاربرگ مطالعات اجتماعی کلاس ششم

آزمون مطالعات اجتماعی ششم با جواب,امتحان مطالعات اجتماعی ششم با جواب,سوال مطالعات اجتماعی ششم با جواب,سوالات مطالعات اجتماعی ششم با جواب,نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم با جواب,نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم با جواب,کاربرگ مطالعات اجتماعی ششم

نمایش دادن همه 38 نتیجه

نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2

نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 3

نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 1

نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 5و6و7و8 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 5و6و7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 5و6و7و8 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 5و6و7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 8

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 9و10و11 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 9و10و11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 9و10و11 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 9و10و11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 11

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 12و13و14 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 12و13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 12و13و14 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 12و13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) نمونه5

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس14 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) تستی نمونه 1

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) تستی نمونه 2

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) تستی نمونه 3

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 14 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است

12,000  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 15و16و17 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 15و16و17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 15و16و17 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 15و16و17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس17

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 18و19و20 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 18و19و20 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 18و19و20 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 18و19و20 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 20

نمونه سوال اجتماعی ششم از اول کتاب تا پایان درس 20 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم دروس 21و22و23و24 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم از درس 14 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم از درس 14 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه3

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی نمونه4

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

نمونه سوال اجتماعی ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

0