علوم تجربی پایه ششم

نمونه سوال علوم ششم ابتدایی با پاسخنامه

نمونه سوال علوم ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون علوم تجربی کلاس ششم با جواب و امتحان علوم تجربی کلاس ششم با جواب و سوال علوم تجربی کلاس ششم با جواب و سوالات علوم تجربی کلاس ششم با جواب و نمونه سوال علوم تجربی کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات علوم تجربی کلاس ششم با جواب و کاربرگ علوم تجربی کلاس ششم

آزمون علوم تجربی ششم با جواب,امتحان علوم تجربی ششم با جواب,سوال علوم تجربی ششم با جواب,سوالات علوم تجربی ششم با جواب,نمونه سوال علوم تجربی ششم با جواب,نمونه سوالات علوم تجربی ششم با جواب,کاربرگ علوم تجربی ششم

نمایش دادن همه 37 نتیجه

نمونه سوال علوم ششم درس 1 و 2 نمونه 1

نمونه سوال علوم ششم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم درس 1 و 2 نمونه 2

نمونه سوال علوم ششم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم درس 1 و 2 نمونه 3

نمونه سوال علوم ششم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم دروس 3و4 نمونه1

نمونه سوال علوم ششم دروس 3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم دروس 3و4 نمونه2

نمونه سوال علوم ششم دروس 3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس4

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال علوم ششم دروس 5و6 نمونه1

نمونه سوال علوم ششم دروس 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم دروس 5و6 نمونه2

نمونه سوال علوم ششم دروس 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس6

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال علوم ششم دروس 7و8 نمونه1

نمونه سوال علوم ششم دروس 7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم دروس 7و8 نمونه2

نمونه سوال علوم ششم دروس 7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی نمونه 1

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی نمونه 2

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی نمونه 3

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی نمونه 4

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است

12,000  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی نمونه 5

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس8 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است

12,000  تومان

نمونه سوال علوم ششم دروس 9و10 نمونه1

نمونه سوال علوم ششم دروس 9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم دروس 9و10 نمونه2

نمونه سوال علوم ششم دروس 9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس10

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال علوم ششم دروس 11و12 نمونه1

نمونه سوال علوم ششم دروس 11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم دروس 11و12 نمونه2

نمونه سوال علوم ششم دروس 11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس12

نمونه سوال علوم ششم از اول کتاب تا پایان درس12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال علوم ششم دروس 13و14 نمونه1

نمونه سوال علوم ششم دروس 13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم دروس 13و14 نمونه2

نمونه سوال علوم ششم دروس 13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی نمونه3

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی نمونه4

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

نمونه سوال علوم ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

13,200  تومان

0