ریاضی پایه ششم

نمونه سوال ریاضیات ششم ابتدایی با پاسخنامه

نمونه سوال ریاضیات ششم ابتدایی با پاسخنامه آزمون ریاضی کلاس ششم با جواب و امتحان ریاضی کلاس ششم با جواب و سوال ریاضی کلاس ششم با جواب و سوالات ریاضی کلاس ششم با جواب و نمونه سوال ریاضی کلاس ششم با جواب و نمونه سوالات ریاضی کلاس ششم با جواب و کاربرگ ریاضی کلاس ششم نمونه سوال ریاضی 6عدد و الگوهای عددی الگوهای عددی یادآوری عددنویسی بخش پذیری معرّفی اعداد صحیح نمونه سوال ریاضی 6کسر جمع و تفریق کسرها ضرب کسرهاتقسیم کسرهامحاسبات با کسرنمونه سوال ریاضی 6اعداد اعشاری یادآوری ضرب و تقسیم تقسیم عدد اعشا

آزمون ریاضی ششم با جواب,امتحان ریاضی ششم با جواب,سوال ریاضی ششم با جواب,سوالات ریاضی ششم با جواب,نمونه سوال ریاضی ششم با جواب,نمونه سوالات ریاضی ششم با جواب,کاربرگ ریاضی ششم نمونه سوال ریاضی 6عدد و الگوهای عددی الگوهای عددی یادآوری عددنویسی بخش پذیری معرّفی اعداد صحیح نمونه سوال ریاضی 6کسر جمع و تفریق کسرها ضرب کسرهاتقسیم کسرهامحاسبات با کسرنمونه سوال ریاضی 6اعداد اعشاری یادآوری ضرب و تقسیم تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری نمونه سوال ریاضی 6 تقارن و مختصات مرکز

نمایش دادن همه 29 نتیجه

نمونه سوال ریاضی ششم فصل5 نمونه2

نمونه سوال ریاضی ششم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 اندازه گیری

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1(عدد و الگوهای عددی) نمونه 1

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1(عدد و الگوهای عددی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6عددوالگو های عددی

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1(عدد و الگوهای عددی) نمونه 2

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1(عدد و الگوهای عددی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 عدد و الگو های عددی

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1(عدد و الگوهای عددی) نمونه 3

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1(عدد و الگوهای عددی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 عدد و الگو های عددی

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 2 (کسر) نمونه1

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 2 (کسر) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 کسر

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 2 (کسر) نمونه2

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 2 (کسر) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی ششم کسر

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1و2

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل3 نمونه1

نمونه سوال ریاضی ششم فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 اعداد اعشاری

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم فصل3 نمونه2

نمونه سوال ریاضی ششم فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 اعداد اعشاری

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل3

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 4 نمونه1

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 تقارن ومختصات

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 4 نمونه2

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 تقارن ومختصات

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل 4 ( نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل 4 ( نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل 4 ( نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل 4 ( نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل 4 ( نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل 4 ( نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل5 نمونه1

نمونه سوال ریاضی ششم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 اندازه گیری

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل5

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل6 نمونه1

نمونه سوال ریاضی ششم فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 تناسب و درصد

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم فصل6 نمونه2

نمونه سوال ریاضی ششم فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 تناسب و درصد

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل6

نمونه سوال ریاضی ششم از اول کتاب تا پایان فصل6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 نمونه1

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 تقریب

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 نمونه2

نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 6 تقریب

11,200  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه3

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه4

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه5

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال ریاضی ششم آزمون پایانی نمونه 6

نمونه سوال ریاضی ششم پایانی نمونه 6

12,700  تومان

0